Garantibestemmelser og rustgaranti hos Fyns undervognscenter

Bilfabrikerne tilbyder som regel også såkaldt rustgarantieller gennemtærings-garanti, men det er som regel svært at få dækket skaderne ifølge FDM. Fabriksgarantierne dækker kun gennemtæring, altså når der er hul igennem metallet, og det sker som regel først når garantiperioden er udløbet. Derfor er en gennemtæringsgaranti hos os langt mere værd, fordi gennemtæring kan undgås i helt op til 30 år.

Play Video

Garantibestemmelser

Garanti mod gennemtæring

 • 1 Garanti løber i 30 år fra første registreringsdato og omfatter nye personbiler indtil 12 måneder gamle. Ved 3-års interval skal genbehandling ske efter 30-36 mdr. Ved 4-års interval skal genbehandling ske efter 43-48 mdr.
 • 2 Brugte personbiler kan opnå 30 års garanti fra første registreringsdato efter godkendelse af FUC. Sprøjteintervaller hvad der aftales og noteres i garantihæfte.
 • 3 FUC påtager sig - såfremt den nedenfor under A nævnte betingelser er opfyldt - herved erstatningspligten for de under B beskrevne gennemrustningsskader på forannævnte bil. Garantien - dækker ikke de under C nævnte forhold. Garantien træder i kraft ved den første behandling, der udføres hos FUC og får tilbagevirkende kraft fra første indregistreringsdato. Garantien omfatter kun standard typegodkendte biler.

A. Betingelser for at opnå FUC ANTI rustgennemtærings-garanti.

 1. Bilen skal gennemgå en komplet rustbeskyttelsesbehandling hos FUC.Garanti stempel
 2. Behandlingen skal være foretaget INDENFOR DE FORESKREVNE TIDSINTERVALLER, uanset om der forekommer rustskader eller bilen midlertidigt er afmeldt Centralregisteret for Motorkøretøjer. I tilslutning til behandlingen skal der af FUC udstedes garantibevis. Det påhviler bilejeren selv at bestille tid hos FUC.
 3. Det påhviler bilejeren at dokumentere, at bilen er blevet rettidigt behandlet. Forevisning af nærværende garantibevis i udfyldt og stemplet stand kan anvendes som dokumentation.
 4. Hvis der udskiftes/repareres dele på bilen - uanset om dette skyldes rust eller andre skader - skal der i forbindelse med udskiftningen/reparationen omgående foretages en behandling af de udskiftede/reparerede dele hos FUC.   Herefter er nærværende garanti også gældende for disse dele.
 5. Opstår der rustskader, som omfattes af garantiordningen, skal bilejeren, SÅ SNART SKADEN KONSTATERES, ANMELDES DENNE TIL FUC for udfyldelse af skadesanmeldelse. Gyldigt garantihæfte og kopi af registreringsattest skal medsendes. Bilejeren får herefter meddelelse om besigtigelsestidspunkt og sted. Skaden skal være anmeldt til FUC INDEN udløbet af garantiperioden. Anmeldes skaden senere, har FUC ingen erstatningspligt, uanset skaden er opstået gradvis før garantiens udløb.
 6. Garanti kan KUN opnås ved, at bilen for bilejerens, bilimportørens eller bilfabrikkens regning, senest ved første behandling hos FUC, i forreste og på enkelte bilmodeller også bageste skærmkasser forsynes med eller er forsynet med inderskærme, der er godkendt af FUC. Inderskærme skal forblive på bilen og være intakte i HELE garantiperioden. Desuden skal bilen være forsynet med stænklapper bag ved forhjulene.
 7. Lakskader observeret ved undervognsbehandling skal repareres af en af FUC anvist autolakerer inden 3 måneder fra sidste sprøjtedato Overholdes dette ikke, annulleres garantien.
 8. Totalskades bilen i forsikringsmæssig terminologi, eller be-skadiges bilen i så svær grad, at udskiftning af karosseri er nødvendigt, bortfalder garantien. En erklæret totalskade skal straks anmeldes til FUC sammen med returnering af garantibeviset.

B. Garantien omfatter.

 1. Garantiordningen omfatter erstatning for rustskader, herunder gennemrustningsskader, som opstår på steder, hvor bilen ifølge sprøjteskema er behandlet.

Gennemrustningsskader skal være opstået fra den side af stålpladen, som er behandlet med rustbeskyttelsesmiddel. Sprøjteskema for pågældende bil forefindes hos FUC.

Af sprøjteskemaet fremgår, hvilke dele der behandles i overensstemmelse med sprøjteskemaet, og kun disse omfattes af ordningen.

 1. a. Erstatningen omfatter lakering af de reparerede dele i bilens originalfarve.
 1. b. Alle godkendte skader repareres for FUC’s regning indenfor ordinær arbejdstid hos et af FUC anvist værksted.

Såfremt FUC bedømmer bilen efter eventuel udbedring af rust-skaden er mindre end reparationsomkostningerne, forbeholder FUC sig ret til at købe bilen for handelsværdien, bedømt uden rustangreb på den dag, hvor skaden anmeldes, i stedet for at lade bilen udbedre for rustskader.

C. Garantiordningen dækker ikke

 1. Rustskader som dækkes af trediemand i henhold til købe-lovens regler.
 2. Rustskader, som skyldes mangelfuld vedligeholdelse af bilen, herunder manglende afvaskning og manglende udbedring af skader ved stenslag eller lignende, således at begyndende rustdannelser har fået lov til at udvikle sig til gennemtæring.

Se iøvrigt punkt A5. Garantien gælder ikke lak og kosmetiske skader.

 1. a. Lakskader og rustskader på dele, der ikke behandles efter sprøjteskema, såsom forkromede dele, udblæsningssystem, brændstoftank, bremserør, motorblok, gearkasse, bagtøj (transmission) styretøj, hjul, kofangere, ophæng og bolte m.v. i forbindelse med nævnte samt rustskader på tag, tagsprosser, vinduesrammer, ruders underkant og stolper, ventilations- og varmesystem, sideruderum, samt under pyntelister og emblemer, samt rustskader omkring radioantenner og bakspejle og disse følgevirkninger.
 1. b. Rustskader på dele af karosseriet, som ikke kan henføres til normalt standardudstyr, såsom anhængertilbehør eller andre påbyggede dele.
 1. Rustskader, som kan henføres til transport af, behandling med, eller påvirkning af opløsningsmidler som olie, benzin, akkumulatorsyre eller lignende, hvorved det beskyttende produkt mister sin effekt.
 2. Rustangrebne steder som med vold er gennembrudt af bilejeren for at påvise formodede gennemtæringer. Den endelige konstatering af gennemtæring foretages af FUC. Hvis der ikke kan opnås enighed herom med bilejeren, udpeges af FAI en uvildig sagkyndig til endeligt at afgøre spørgsmålet.
 3. Områder af bilen, som er opfyldt med Polyurenthan skum, skumgummi eller lignende produkter, der har gjort bildele uimodtagelige for behandling. Bilejeren opfordres til at forhøre sig herom hos FUC i forbindelse med behandlingen.
 4. Rustskader som anmeldes efter 2/4-årsdagen for den seneste foretagne behandling.
 5. Følgeskader, eller andre indirekte skader, såsom stilstandserstatning, indlejning af andre køretøj og lignende.

D. Erstatningens beregning, maksimal erstatning m.v.

 1. Hvis nogen del af køretøjet omfattet af denne garanti gennemtæres, erstattes alle nødvendige reparationsudgifter til at udbedre skaden i henhold til garantiens bestemmelser. Erstatningen kan ikke overstige kr. 20.000 pr. skade. Beløbet et indekseret fra 01.01.2001 at regne med udviklingen i nettoprisindexet, således at 01.01.2001 er lig 100.

Uanset påført åremål i garantibestemmelsen gælder det  på side 2 aftalte ("Garantien løber …")

FUC = Fyns Undervongscenter.

Er du i tvivl om hvilken behandling du skal vælge til din bil, eller har du spørgsmål, så står vi altid klar til at hjælpe dig?